KPRM wykonuje ruch w sprawie zmian w art. 15a

10 lutego 2021, 09:12
50012113697_718460d78d_c
Fot. Krystian Maj/KPRM

Dokonanie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a dokładniej w art. 15a tego dokumentu, jest obecnie jedną z najważniejszych zmian na jakie czekają mundurowi. Takie wnioski można wysnuć przeglądając chociażby media społecznościowe, w których funkcjonariusze na bieżąco komentują to, co dotyczy ich formacji. Jak pisał InfoSecurity24.pl projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Od tego momentu dokument czekał na włączenie do wykazu prac Rady Ministrów. Dziś wiemy już, że projekt znalazł się w wykazie 9 lutego i jak wynika z zawartych tam informacji, powinien zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku.

Jak pisali niedawno w piśmie do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera mundurowi z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, "funkcjonariusze, których Federacja reprezentuje są coraz bardziej zniecierpliwieni", a "dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania". Pismo dotyczyło właśnie projektu zmian w art. 15a, a funkcjonariusze chcieli, by minister Schreiber wskazał im termin "włączenia do wykazu prac Rady Ministrów projektu zmiany art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy". Projekt znalazł się wprawdzie w owym wykazie 9 lutego, jednak jak się wydaje to dopiero początek batalii o jego ostateczny kształt. Mundurowi – jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych – zgłosili bowiem do niego szereg poprawek, które raczej nie należały do gatunku porządkujących i kosmetycznych. 

Funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. sposób ustalania wysokości emerytury policyjnej reguluje obecnie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Emerytura dla takich funkcjonariuszy obliczana jest wyłącznie za okresy służby (oraz okresy równorzędne ze służbą). Funkcjonariuszom przyjętym po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, nie są uwzględniane posiadane przed wstąpieniem do formacji, ani przypadające po zwolnieniu ze służby, tzw. okresy pracy cywilnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej mundurowi mogą, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu pozostałych warunków określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymać również emeryturę z FUS.  

"Strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach i deklarują wolę rozwiązania tego problemu do końca 2019 roku, przyjmując, że realizacja tego postulatu będzie odnosić się do funkcjonariuszy którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r."  - tak brzmi jeden z punktów mundurowego porozumienia podpisanego w listopadzie 2018 roku. I choć termin wskazany w dokumencie nie został dotrzymany, resort spraw wewnętrznych i administracji w listopadzie ubiegłego roku przedstawił mundurowym projekt zmian. 

Co oferuje mundurowym MSWiA? Jak czytamy na rządowych stronach "(…) proponuje się dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r.". Jak jednak zaznaczono, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, "o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)". Okresy przypadające przed, jak i  po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. 

MSWiA chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

To dopiero początek

Choć pojawienie się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu zmian to dobry sygnał dla mundurowego środowiska, to w sprawie dokumentu szereg kwestii będzie trzeba jeszcze uzgodnić i dopracować. Obszerną listę uwag do kształtu rozwiązań proponowanych przez MSWiA zgłosili bowiem sami mundurowi. Zwracają oni m.in. uwagę na wskaźnik, na podstawie którego, funkcjonariusze przyjęci do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. będą mogli powiększać sobie emeryturę mundurową za pracę w cywilu poprzedzającą przyjęcie do służby. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej w dokumencie przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Związkowcy uważają, że powinien on wynosić 2,6 proc. Z krytyką spotkała się też propozycja wykluczająca możliwość powiększenia emerytury mundurowej o lata pracy w cywilu po zwolnieniu ze służby, w przypadku nie osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej, czyli 75 proc. uposażenia. Mundurowi z dezaprobatą odnieśli się też do warunku 25 lat służby, bez osiągnięcia którego doliczenie pracy z cywila w ogóle będzie niemożliwe. Wszystkie centrale związkowe działające w formacjach podległych MSWiA zwracały też uwagę na to, że likwidacja art. 15a powinna objąć wszystkich funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zdaniem strażackich związkowców, propozycje MSWiA określającego odrębne zasady naliczania emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby od 01.01.1999 do 30.09.2003 r., sprawią, że w formacjach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji wprowadzony zostanie – de facto – czwarty już system emerytalny.

Na uregulowanie kwestii art. 15a funkcjonariusze czekali tak długo, a sprawa ta budzi tak wiele emocji, że wprowadzanie zmian "na siłę", bez próby  wypracowania kompromisu, wydaje się rozwiązaniem, które może jedynie podnieść temperaturę w relacjach na linii mundurowi-rząd. Jak relacjonowali jakiś czas temu związkowcy, liczba proponowanych zmian miała zaskoczyć jednak wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, który zapowiedział, że dokument w kształcie przygotowanym przez resort trafi do Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Szrajbera i zgłoszony zostanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Tak też się stało, co nie oznacza jednak, że projektu nie można zmienić. Nie stanie się to zapewne na etapie prac w KPRM, jednak wiele zdarzyć może się w Sejmie. To tam, podczas prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych, zapaść mogą najważniejsze decyzje. Czy MSWiA gotowe jest na wprowadzenie korekt w przygotowanym projekcie? Na to pytanie trudno dziś odpowiedzieć, jednak biorąc pod uwagę choćby prace nad tzw. superustawą widać, że przygotowany projekt nie musi zostać przyjęty w zaproponowanym kształcie, a resort spraw wewnętrznych nie zawsze twardo obstaje przy swoich założeniach. To, czy podobnie stanie się w przypadku art. 15a okaże się zapewne już niebawem. Jedno jest jednak pewne, negocjacje – jeśli rzecz jasna do nich dojdzie – dla żadnej ze stron nie będą należały do najłatwiejszych.

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 240
Niepojęte to wszystko
czwartek, 18 lutego 2021, 20:19

Nie zrozumiem kwestii, dlaczego 15a nie obowiązuje ludzi z 99-12 skoro wszyscy oni podlegają po 15a i 15 lat służby do emki, nie rozumiem dlaczego podzielono obowiązkową zasadniczą służbę wojskową na lepszą i gorszą, jednym liczą extra, drugim prawie nic, a obie grupy jednakowo służyły Ojczyźnie, dlaczego jest taki problem z uczciwym rozliczeniem ludzi, którzy oddali najlepsze lata temu Państwu, ktos stworzył bubla i reszta udaje od 20 lat ze tego nie ma i nic się nie stało, abstrakcja

Ściema!!!
sobota, 20 lutego 2021, 15:16

Byłem w zasadniczej służbie wojskowej 96/98, potem przyjąłem się ponownie do wojska w 2004, przerwa 5.5 roku, ta sama formacja, te same zadania, a podlegam pod art.15a, zwykłe oszustwo i tyle

I to jest naprawdę przegięcie
piątek, 19 lutego 2021, 10:46

Skoro wojsko liczy się jako okres równorzędny, przenosi się stopień z wojska np. do policji, to jakim cudem SG, OPP ma liczone art15 i dla odmiany Armia/WP 15a???, tym bardziej ze w armii szkolili się, służyli ludzie z naprawdę dużym potencjałem który wykorzystywali go potem w wielu specjalistycznych jednostkach, dla mnie to zwykły wałek, jak można było potraktować gorzej dobrze wyszkolonych ludzi którzy oddali młode lata Ojczyźnie, szokujące jak muszą się teraz czuć..

Olo
piątek, 19 lutego 2021, 22:31

Ma tu zastosowanie prawo pracy. Zwyczajnie odprowadza się składki od służby kandydackiej - czyli jest liczona jako praca a tym samym jej początek jeżeli był przed 1999 rokiem jest jako pierwsza praca/służba w służbach mundurowych na zasadach art. 15 jaki wówczas obowiązywał. Z zasadniczej służby wojskowej nie są odprowadzane składki czyli nie jest to początek pracy

Tytus
sobota, 20 lutego 2021, 21:24

Olo, sprostowanie. Okres zasadniczej służby wojskowej odbytej przed 1999 r. – w świetle ustawy emerytalnej – jest okresem składkowym, równorzędnym, doliczanym do lat pracy, choć składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby odbywające tę służbę nie były odprowadzane. Okres ten jako okres składkowy wpływa na wysokość kapitału początkowego oraz na wysokość kwoty bazowej, to oznacza ze należy zrownać SG/OPP z WP.

Olo
piątek, 5 marca 2021, 11:44

Czyli macie szczęście - podciągnęli was pod przepis dla emerytów z 2009 roku gdy rozbito przepis: staż i składki osobno rozliczane - ci co nie mają udokumentowanych składek mają liczone jako najniższą. Wcześniej trzeba było udowodnić jedno i drugie razem.

2cv
piątek, 19 lutego 2021, 09:20

Wszystko jest dobrze. Wszystko zależy od przepisów na których się przyjmowałeś. To tak jak z nowym dokumentem prawa jazdy. Wszyscy maja ten sam blankiet dokumentu od 2013 roku i urzędy wpisywał termin ważności wszystkim trzymając się regulacji o 15 latach. W tamtym roku sąd stwierdził, że ci co mieli bezterminowe - zrobione przed styczniem 2013 zachowują prawa do bezterminowych w ramach praw nabytych i urzędy będą musiały poprawiać swój błąd. Tak samo jest z grupą 99-03 - prawa nabyte w kwestii cywila.

ALAN
sobota, 20 lutego 2021, 09:48

Jakie prawa nabyte ? Prawo nabywasz po spełnieniu pewnych warunków. A jakie Ty spełniłeś w chwili przyjęcia ? Źadnych. Dopiero po 15 latach nabywasz o ile przepisy się nie zmienią. U cywili tak jest. Nikt nie patrzył jaki byl wiek emerytalny w chwili podjęcia pracy przez nich tylko jaki obecnie obowiązuje. Kiedyś było 55, 60, 67 a teraz 65 lat (dla mężczyzn) i wg takiego kryterium są ci ludzie kwalifikowani do odejścia na emeryturę. I tak samo jest z nami. Jak rządzący jutro zdecydują, że np przyjęci w 2014 roku mogą pójść na emkę po 30 latach to niestety, ale nic młodzi nie zrobią, bo na dzien dzisiejszy żadnych warunków nie spełnili. A co powiesz jak w MSW pidniesli wiek emerytalny z 10 lat nagle na 15 ?

Oszukany
czwartek, 25 lutego 2021, 23:35

Nie prawda co piszesz. Przykład: przyjęci do 31.12.1998 podlegali pod MEZ, przyjęci od 01.01.1999 roku podlegali pod ZUS - to są prawa nabyte. Nie trzeba żadnych lat.

wtorek, 23 lutego 2021, 21:54

To czemu rząd z nami (99-03) rozmawia a nie z wami (03-12)

2cv
niedziela, 21 lutego 2021, 12:49

Nie patrz na cywili - oni nie mają przepisów branżowych. U mundurowych obowiązują cię przepisy z dnia przyjęcia które określają prawa na jakich pracują i odejdziesz na emeryturę, dlatego przyjętych do 31.12.1998 roku obowiązuje art. 15. U nas kilku chłopaków przyjęło się 15.12.1998 roku a córka kadrowej bo spóźniała się karta karalności z Warszawy dopiero 28.12.1998 - miała farta że dotarła. My podpisujemy umowę na pracę/służbę wg. oddzielnych regulacji jak nauczyciele, górnicy - stara zasada ugruntowana w prawie. To są właśnie prawa nabyte - jeżeli pracowałeś choć jeden dzień przed 1999 rokiem i się zwolniłeś to nawet teraz jak się zatrudnisz to obowiązują cię przepisy z przed 1999 roku. Cywile tylko się zatrudniają a zasady i przepisy praw emerytalnych dotyczą ich dotyczą ich z dnia odejścia na emkę - też stare zasady. Jak rozmawiałem ostatnio z nowo przyjętym informatykiem to stwierdził że spodziewa się że jego pokolenie będzie musiało pracować min. do 70 roku życia a w mundurówce ma zagwarantowane 25 lat do emki czyli że już przed 50 dostanie świadczenie.

Karo
piątek, 19 lutego 2021, 22:42

Prawa nabyte dla 99-03?, nie rób sobie żartów, prawa nabyte to miała jedna grupa z 8a, kropka.

Rbx
czwartek, 18 lutego 2021, 15:27

Wszystko dla starych, a co z tymi którzy mają 15,20 lat? Związki walczyly dla siebie..... Tyle w temacie, po 25 latach nie będzie mnie w tej instytucji.

Rum
czwartek, 18 lutego 2021, 17:27

A to ten co ma 20 lat jest młody?, moim zdaniem po 15-20 latach powinien być dodatek, skoro potrafili sobie załatwić betonowy w kilka miesięcy to tak samo trzeba zrobić z dodatkiem dla pozostałych ludzi, o 15a nawet nie mówię, t0 blamaż i wstyd co się w tej sprawie dzieje ...

NN
wtorek, 16 lutego 2021, 21:46

Tak to jest jak ciężko wypracowane lata z cywila są wrzucane do jednego worka z płatnym L4. Panowie związkowcy czy Wy naprawdę nie dostrzegacie olbrzymiej skali różnic w postulatach. Art 15a powinien być dawno załatwiony jako osobny problem.

Kadrowiec
poniedziałek, 15 lutego 2021, 22:37

Przepisy z dnia przyjęcia są gwarancją tego na co może liczyć mundurowy w trakcie i po zwolnieniu. Cywilów obowiązują przepisy z dnia kiedy odchodzą na emkę. Jeżeli przyjęci na podstawie art. 15 a twierdzą że przepisy z dnia przyjęcia nie mają znaczenia to co ma znaczenie ?

Prawnik
wtorek, 16 lutego 2021, 09:16

Przytocz zatem cytat paragrafu pochodzącego z Ustawy o Policji z roku 1999, gdzie będzie zapis o służbie na zasadach ZUS do 65 lat, lub art.15a

Kadrowiec
wtorek, 16 lutego 2021, 22:43

O czym ty piszesz - to tak jak by szukać w ustawie z 1994 roku że mundurowy może pobierać tylko jedną emeryturę - jak ma wyższą ZUS to nie może pobierać mundurowej i odwrotnie. Mylisz pojęcia. Poza tym nie ma ustawy mundurowej z 1999 roku a art. 15a powstał w 2003 roku.

Prawnik
środa, 17 lutego 2021, 09:56

Podsumujmy. W roku 1999 w Ust.brak przepisu wyłączającego kogokolwiek z emerytury mundurowej, ale jest art.15 opisujący zasady emerytur dla policjantòw. W roku 2003 dopisany zostaje 15a. Innymi słowy w 1999r. Przyjmujący się powinien studiować Ust.emerytalną ZUS.Tym tropem po co było do Ustawy o Zopatrzeniu Emerytalnym Funkcjonariuszy dodawać art.15b i go uchylać,15c i 15d? To może obniżanie emerytur z art.15c dotyczy także osòb jakie służyły w SB i emerytury z ZUS wypracowały w cywilu ?

Gwarancja praw nabytych?
poniedziałek, 15 lutego 2021, 20:29

Ustawy mają to do siebie ze lubią się często zmieniać, pracowaliśmy już odpowiednio 10, 15 i 25 lat żeby nabyć uprawnienia emerytalne, czy ktoś potrafi zagwarantować grupie 03-12 że doliczy im się kiedyś lata cywilne?, nikt, dlatego kryterium 25 lat dla 99-03 to dobrodziejstwo inwentatza

Tweets InfoSecurity24