Idąc do WOT nie przeniesiesz stopnia oficerskiego z innych służb. W sprawie interweniuje RPO

18 maja 2021, 12:20
WOT, wojska obrony terytorialnej, fot. DWOT
Fot. DWOT

Żołnierze, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową, skarżą się, że nie mogą zachować stopni oficerskich, które otrzymali w innych służbach mundurowych – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, nie ma do tego podstawy prawnej. W związku z tym RPO zwrócił się z prośba do szefa MON o rozważenie zmiany obowiązujących przepisów. Czy resort obrony narodowej zdecyduje się na taki krok?

Jak tłumaczy RPO, problem polega na tym, że ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 76a ust. 1 Dz. U. z 2021 r. poz. 372) pozwala oficerom Policji, ABW, AW, SKW, SWW, BOR, SOP służyć w wojsku ze stopniem, jaki uzyskali w swojej formacji. Ta jednak ostatni raz zmieniana była w 2010 roku, a więc na 7 lat przed powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. "Dlatego też, oficer służby mundurowej przeniesiony do wojska w ramach ćwiczeń, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej a także w czasie mobilizacji i wojny – może, jeśli taka jest potrzeba Sił Zbrojnych - zachować swój stopień. A w WOT – nie jest to możliwe" – tłumaczy RPO.

Rzecznik zauważa też, że zadania WOT częściowo pokrywają się z zadaniami służb cywilnych, "więc doświadczenie funkcjonariusza (np. z zakresu zarządzania kryzysowego) może okazać się kluczowe". Zdaniem RPO, możliwość uwzględnienia stopnia byłego funkcjonariusza (być może na  określonym etapie kariery w WOT) "stanowiłoby także wyraz docenienia jego roli w trakcie terytorialnej służby wojskowej".

Zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 dalej: ustawa), osoby posiadające stopień policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej, powołane na jej wniosek lub za jej zgodą do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, można mianować na stopień wojskowy określony dla stanowiska służbowego, na które została wyznaczona, równorzędny z posiadanym stopniem w odpowiedniej służbie, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Fragment pisma zastępcy RPO do Ministra Obrony Narodowej

W wysłanym do szefa MON piśmie, zastępca RPO Stanisław Trociuk podkreśla, że "podziela argumentację Szefa Zarządu P1 wskazującą, że funkcjonariusze służb określonych w art. 76a ustawy nie mają roszczenia o zachowanie tożsamości posiadanego stopnia ze stopniem wojskowym." Jak dodaje, "wynika to bezpośrednio z treści art. 76a ust. 1 ustawy". Trociuk tłumaczy, że ustawodawca użył zwrotu "można mianować" co oznacza, że jest ono fakultatywne, a okolicznościami przemawiającymi za mianowaniem na stopień równorzędny, w tym trybie, są określone "potrzeby Sił Zbrojnych".

Czy MON zdecyduje się na zmianę przepisów o którą wnioskuje RPO? Zdaniem zastępcy Rzecznika takie działanie, "pozwoliłoby to wyrównać dostępność do procedury weryfikacji stopnia oficerskiego byłym funkcjonariuszom służb mundurowych – pełniących terytorialną służbę wojskową".

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 34
KPS
środa, 19 maja 2021, 12:18

Jestem oficerem rezerwy (po SPR) i razem ze mną służy emerytowany inspektor BOA jako podporucznik, bo taki miał stopień będąc w wojsku zanim wstąpił do Policji. I jak sam mówi: "... podpułkownik to z niego jak kaczej dupy werbel..., byłem i jestem dowódcą plutonu rozpoznania..." Jego doświadczenia jako oficer AT nie pokrywa się z zadaniami jaki stawia mu jednostka w służbie w rezerwie. I tak powinno być, to że ktoś jest "oficerem-kierowcą" w SOP to niech będzie w wojsku kierowcą ale nie oficerem. Szczególnie, że większość tych "oficerów" i "podoficerów" nie ma blade pojęcia o służbie wojskowej i nie potrafi dowodzić i dlatego nie powinno zachodzić "przechodzenia" stopni w całym MONie, nie tylko w WOT.

poniedziałek, 13 września 2021, 14:31

I z tego samego powodu żaden wojak nie powinien mieć prawa do stopnie oficerskiego w Policji czy innych służbach mundurowych.

Railman
środa, 19 maja 2021, 10:53

Tylko nie to...Milicyjny beton skutecznie zniechęci młodych ludzi do WOT swoimi "mądrościami",jeśli tylko będzie miał coś do powiedzenia.Jesli chcą służyć , proszę bardzo ale bez dowodzenia.Skoro mamy tworzyć nową jakość róbmy to na nowym fundamencie.

Olo
środa, 19 maja 2021, 02:33

Bo por. w wojsku, to co innego niż np. kom w policji i nie powinno być przenoszenia stopni oficerskich

Łukasz
środa, 19 maja 2021, 01:06

WOT to nie jest żadną armia. Oni nie podlegają Sztabowi Generalnemu a tym samym Prezydentowi. Oni podlegają MON czyli są organizacją paramilitarną co najwyżej.

Tomasz
środa, 19 maja 2021, 21:37

Podlegają Prezydentowi RP i są rodzajem sił zbrijnych a nie organizacją paramilitarną.

Antoni
środa, 19 maja 2021, 00:25

A pan ówczesny pułkownik Kukuła jak zaczął w 2016 roku pełnić służbę w WOT to stopień pułkownika zachował, no nie? Późniejszych awansów generalskich nie liczę.

Tomasz
środa, 19 maja 2021, 21:38

Nie przenosił się z Policji tylko z innego rodzaju sił zbrojnych.

KPS
środa, 19 maja 2021, 12:11

@Antoni... ówczesny pułkownik Kukuła jest i był oficerem MON a WOT jest częścią MONu.

Tweets InfoSecurity24