Kaczyński przejmuje kontrolę. Komitet pod nadzorem wicepremiera powołany do życia

10 października 2020, 10:15
Jarosław Kaczyński
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

W "Monitorze Polskim" opublikowano zarządzenie dotyczące Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, którym kierował będzie wicepremier Jarosław Kaczyński. W jego skład wejdą również ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i koordynator służb specjalnych. Tym samym, Jarosław Kaczyński wchodząc do rządu wziął w nadzór strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa resorty. 

Nowi ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego zostali powołani przez prezydenta we wtorek, 6 października. Do rządu, jako wicepremier, wszedł m.in. szef PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej zapowiadano, że będzie on kierował komitetem do spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony, co jeszcze 30 września potwierdził InfoSecurity24.pl. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiadając w piątek, 9 października publikację zarządzenia powiedział w TVP Info, że "trwały pewne ustalenia, ten komitet to nowe ciało, w związku z tym trzeba było pewne kwestie doprecyzować". Zarządzenie premiera zostało jeszcze tego samego dnia opublikowane w "Monitorze Polskim" i weszło w życie z dniem ogłoszenia.

W skład Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych wchodzą: jego przewodniczący, wicepremier wskazany przez szefa rządu oraz minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak, minister właściwy do spraw wewnętrznych - Mariusz Kamiński, minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro, minister właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych - ponownie Mariusz Kamiński, jeżeli został wyznaczony przez premiera, minister właściwy do spraw zagranicznych - Zbigniew Rau. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby. Obsługę organizacyjną i merytoryczną komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Powołanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych kończy toczącą się od tygodni dyskusję o tym, jaką rolę – formalnie – w rządzie pełnić będzie Jarosław Kaczyński. Okazuje się, że w skład Komitetu, na którego czele stać będzie wicepremier Kaczyński wejdzie też szef resortu spraw zagranicznych i minister koordynator służb specjalnych. Pojawienie się w składzie ministra "od służb" oznacza, że Jarosław Kaczyński bierze pod "opiekę" nie tylko prawie wszystkie służby mundurowe (wciąż poza bezpośrednim nadzorem Komitetu pozostaje Służba Celno-Skarbowa podległa ministrowi finansów i Straż Marszałkowska podlegająca marszałkowi Sejmu), ale też służby specjalne – tak te cywilne (AW, ABW, CBA), jak i wojskowe (SKW i SWW). Choć komitety koordynujące prace w konkretnych obszarach nie są w polskim porządku prawnym niczym nadzwyczajnym, powołane właśnie do życia ciało, jest pewnym zaskoczeniem. Komitet - a więc też jego przewodniczący - posiadać będzie ogromną wiedzę pochodzącą z nadzorowanych resortów i służb połączoną ze sporą autonomią. Jeśli dodamy do tego silną pozycję Jarosława Kaczyńskiego, która jest dziś w obozie Zjednoczonej Prawicy raczej bezdyskusyjna, widać jak istotną rolę w całym systemie bezpieczeństwa państwa powołany komitet może spełniać. Trudno dzisiaj przewidzieć jak dokładnie wyglądać będzie teraz codzienna rzeczywistość służb – tak tych mundurowych, jak i specjalnych. Jedno jest jednak pewne, zapowiadana od tygodni zmiana stała się faktem i teraz można jedynie obserwować jej efekty.

Jak czytamy w dokumencie, do zadań komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie rządowi lub premierowi propozycji w tym zakresie. Ma on zajmować się: dokonywaniem analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji; zapewniać koordynację wykonywania przez rząd i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa; rozpatrywać projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa. Kolejne zadania Komitetu to: zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności oraz zlecanie Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa. Co więcej, zgodnie z dokumentem, ma on też: analizować rządową politykę bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatywy wymagające współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywać rozwiązania w zakresie spójności tej polityki i przedstawiać je rządowi; wypracowywać projekty rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa; przygotowywać propozycje działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności; analizować i wypracowywać propozycje udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący może zarządzić niejawność całości lub części posiedzenia komitetu. Ponadto określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań komitetu oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. Może również powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków komitetu oraz przydzielać im zadania. Przewodniczący powołuje także sekretarza komitetu, który odpowiadać będzie za sprawy organizacyjne.

Komitet może określić tryb i terminy wykonania prac zmierzających do przygotowania projektu dokumentu rządowego przewidzianego do rozpatrzenia przez rząd lub premiera oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie. Uprawnienia te przysługują również przewodniczącemu, jeżeli komitet nie określił trybu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Zgodnie z zarządzeniem, komitet odbywa posiedzenia w terminach określonych przez jego przewodniczącego, który może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Rozstrzygnięcia komitetu zapadają w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego komitetu, a członkowie mogą zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.

PAP/DM/MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 50
?
wtorek, 13 października 2020, 00:00

Co robi policja z osobami, które odmawiają założenia maski? Wniosek do sądu itd. rozumiem. Ale co fizycznie robią? Wywożą gdzieś? A jak tak to gdzie? Do lasu, bo tam nie ma obowiązku nosić maski?

say69mat
poniedziałek, 12 października 2020, 09:58

Jak sugeruje doświadczenie historyczne, Pan Prezes sięga do doświadczenia politycznego wyniesionego z czasów niemowlęcych i szczęśliwego dzieciństwa. Ponieważ w latach 1948 - 1955 tego typu rozwiązanie funkcjonowało w rzeczywistości komunistycznego, państwa zarządzanego faktycznie przez - bądź co bądź - sowieckich doradców. Gdzie I Sekretarz KC PZPR sprawował bezpośredni nadzór nad MBP i później, po ucieczce Światły nad Komitetem do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP) przy Radzie Ministrów – czyli kolegialnym naczelnym organem administracji państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, działający w latach 1954–1956, pełniący rolę służby specjalnej (obejmującej wywiad, kontrwywiad i policję polityczną, a w latach 1955–1956 również kontrwywiad wojskowy). Nazwa instytucji i jej formuła była kopią nazwy i formuły KGB ZSRR, czyli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR. Zgodnie z ustawą lustracyjną KdsBP uznawany jest za organ bezpieczeństwa państwa. /za: Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w: wikipedia/

Wojsko Polskie
poniedziałek, 12 października 2020, 01:21

Ten dyktator masoński zajmuje stanowiska Polakom zamiast siedzieć na emeryturze i niszczy życie Polakom! Teraz chce rządzić służbami, które powinny w imieniu suwerena w obronie narodu wykonać konstytucyjny obowiązek i zakończyć tę antypolska farsę łamaczy konstytucji, etyki i wszelkich norm i wartości ludzkich i polskich. Kiedyś go żałowałem, dziś uważam za groźnego drania i świra. Polacy powinni wiedzieć jak odsunąć klany szkodników i zdrajców od władzy, bo zniszczenia dla narodu są już nie do stolerowania. Wystarczy jedno nazwisko - Misiewicz, by we właściwym świetle zobaczyć politykierów dyktatorów. Dziś nawet pies może swobodniej od Polaka oddychać...

San Escobar
niedziela, 11 października 2020, 23:45

Dziadek musiał przyjść do rządu żeby uspokoić małych chłopców w rajtuzach okładających się szpadelkami w piaskownicy.Może w końcu modernizacja armii ruszy chociaż wątpię

tomski
niedziela, 11 października 2020, 23:16

Ja p...... większego debilizmu w 47 letnim życiu i w wydaje mi się dobrej wiedzy historycznej nie widziałem ...analiza aktów prawnych... Ja to robię codziennie za 0 wynagrodzenia co za obłuda masakra. Jak długo można jeszcze tak żyć ?

vcbfxgfhfghgfh
poniedziałek, 12 października 2020, 11:23

Czy ty sam wiesz co chciałeś napisać? Z twojej wypowiedzi nic nie wynika.

Tweets InfoSecurity24